Przejdź do...
przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
Jesteś w...

Przedszkole Aleksandrów Kuj.

przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
Masz pytania? Zadzwoń 530 466 096

Aktualności

2020-09-29
* RODO Pobierz Informacja - Przedszkole Niepubliczne Akademia Malucha informuje... przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek

2020-05-22
* OŚWIADCZENIE RODZICA COVID-19 Pobierz OŚWIADCZENIE RODZICA COVID-19 przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
* REGULAMIN PROCEDUR COVID-19 Pobierz REGULAMIN PROCEDUR OBOWIĄZUJĄCYCH W PRZEDSZKOLU/ŻŁOBKU - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek

przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek

O nas

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat do Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA MALUCHA.

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE AKADEMIA MALUCHA dnia 02 maja 2011 roku zgodnie z art. 82 ust. 3 z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póżn. zm.) zostało wpisane przez Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych Gminy Miejskiej pod numerem 2 natomiast dnia 24 kwietnia 2012r dokonano zmian w zapisie ewidencji i otrzymaliśmy numer 3 wpisu.

Celem naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Zapewniamy rodzinną i przyjazną atmosferę tak, aby dzieci czuły się szczęśliwe i bezpieczne.

Zapewniamy opiekę nad dzieckiem przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.

przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinekW przedszkolu Akademia Malucha realizowana jest podstawa programowa określona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz bogata oferta zajęć ponadprogramowych. Jesteśmy otwarci na szeroko pojętą współpracę z rodzicami, gdyż właśnie Wy - rodzice - potraficie najlepiej określić potrzeby waszego dziecka, a Państwa opinie i sugestie pozwolą nam stworzyć placówkę na najwyższym poziomie.


Przedszkole Akademia Malucha zapewnia:

 • realizację podstawy programowej zgodnie z MEN oraz innowacyjny program kreatywnego rozwoju dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5-letnich i 6-letnich (oddział ZERÓWKOWY)
 • dogodne godziny otwarcia (6.30-17.00)
 • wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli pracujących z pasją
 • wysoki standard wyposażenia sal: komputery, tablety, wyposażenie oraz zabawki z renomowanej firmy „Moje Bambino”, własne place zabaw
 • 4 posiłki dziennie z uwzględnieniem potrzeb dzieci
 • dni adaptacyjne dla najmłodszych (INDYWIDUALNIE)
 • konkurencyjną cenę
 • bezpieczny plac zabaw
 • dogodną lokalizację
 • szeroki wachlarz zajęć dodatkowych:
 • * język angielski codziennie
 • * rytmika
 • * warsztaty plastyczne
 • * warsztaty taneczne – ZUMBA KIDS
 • * zajęcia logopedyczne
 • * psycholog do dyspozycji rodziców
 • * zajęcia z psychologiem dla dzieci
 • * Mały Odkrywca
 • * udział dzieci w imprezach przedszkolnych m.in. teatrzykach, wycieczkach, piknikach przedszkolnych i innych
 • * spotkania z ciekawymi gośćmi
 • * wyjścia do zaprzyjaźnionych zakładów pracy
 • * wyjazdy do kina i na wycieczki

Dlaczego warto wybrać nasze przedszkole?

 • przestronne, jasne sale wyposażone w zabawki i sprzęt najwyższej jakości
 • duży i dobrze wyposażony plac zabaw
 • bezpieczny, kolorowo i przyjaźnie ogrodzony teren
 • doświadczona kadra pedagogiczna
 • zdrowe, zbilansowane wyżywienie, jadłospis układany przez specjalistę z widocznie określonymi alergenami
 • w cenie czesnego
 • współpraca z Fundacją „Wszyscy tworzymy sztukę"
 • dodatkowe imprezy i wydarzenia: teatrzyki, koncerty, lekcje muzyczne
 • bezpłatne i dostosowane do potrzeb Dziecka dni adaptacyjne
 • udział w konkursach między przedszkolnych
 • wyjazdy do kina i ciekawych miejsc związanych z nauką i sztuką

Nasza oferta

W ramach czesnego oferujemy Państwu:

 • całodzienną opiekę pedagogiczną w godzinach 6.30- 17.00"
 • bogaty, zatwierdzony przez MEN program zajęć dydaktycznych
 • JĘZYK ANGIELSKI – treści dydaktyczne realizowane w oparciu o cykl Tom and Keri. W nauczaniu wykorzystywana jest naturalna sensoryczna aktywność dziecka
 • rytmika
 • logopedia
 • zajęcia terapii pedagogicznej
 • zajęcia z psychologiem dla rodziców i dzieci
 • ZUMBA KIDS
 • zajęcia plastyczne
 • spotkania z teatrem, muzyką i sztuką
 • organizacja imprez okolicznościowych
 • wycieczki
 • BAJKOWY PLAC ZABAW, wyposażenie oraz zabawki renomowanej firmy Moje Bambino posiadające atesty oraz spełniające potrzeby dzieci
przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek

Statut

Statut dostępny do wglądu w przedszkolu.

przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek

Koncepcja pracy

Koncepcja pracy Przedszkola Niepublicznego Akademia Malucha o profilu anglojęzycznym:

Misja Przedszkola

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek

Wizja Przedszkola

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.
 • Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.
 • Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

Sylwetka absolwenta

Absolwent przedszkola:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.


3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole–dom i doskonali formy tej współpracy.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju.

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.


4. Zarządzanie przedszkolem

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, pedagog specjalny, psycholog, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.


Priorytety – kierunki planowanych zmian:

 • wdrożenie i upowszechnienie idei zrównoważonego rozwoju,
 • wypracowanie systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wdrożenie nowatorstwa pedagogicznego,
 • wdrożenie systemu współpracy z rodzicami i środowiskiem,
 • wypracowanie własnych tradycji.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe:

 • rytmika
 • zajęcia manualne i plastyczne
 • zajęcia ruchowe
 • teatrzyki
 • uroczystości
przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek

Kadra

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą, przyjazną i fajną atmosferę w przedszkolu. Panie nazywane przez dzieci "ciociami" wspomagają i ukierunkowują rozwój dzieci mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności. Okres przedszkolny to szczególny czas w życiu dziecka. Charakteryzuje się intensywnym rozwojem fizycznym i intelektualnym. Nasi wychowawcy w pracy z dziećmi są kreatywni, w każdych zajęciach starają się wprowadzać różnorodne środki dydaktyczne przez co zajęcia są ciekawe i zajmujące. Pedagodzy korzystają ze swej bogatej wiedzy i wyobraźni przekazując dzieciom jak najwięcej informacji w formie zabawy.Rekrutacja i cennik

Odpłatność za przedszkole:

 • wpisowe (płatne jednorazowo przy zapisie dziecka do przedszkola) - 150.00 PLN
 • czesne (za pobyt dziecka w placówce) - 200.00 PLN
 • wyżywienie przedszkole kwota za rację żywieniową podawana jest przed początkiem roku szkolnego. W razie nieobecności dziecka opłata nie jest naliczana przy uprzednim zgłoszeniu.
przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek

Rekrutacja - jak zapisać dziecko do przedszkola lub żłobka Akademii Malucha?:

 • rekrutacja dzieci trwa przez cały rok kalendarzowy
 • dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń
 • pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do Przedszkola lub Żłobka Akademia Malucha
 • dzieci wpisywane są na listę po uiszczeniu przez rodziców wpisowego
 • liczba miejsc jest ograniczona, prosimy wizyty umawiać telefonicznie

Jeśli planują Państwo zapisać dziecko do Przedszkola lub Żłobka, prosimy o kontakt z Dyrektorem Przedszkola w celu podpisania umowy i uzgodnienia zasad pobytu (wzór dostępny w przedszkolu bądź na naszej stronie internetowej).

tel: 530 466 096

Do pobrania

 • Karta zgłoszeniowa do Przedszkola w Aleksandrowie KujawskimKarta zgłoszeniowa przedszkola Aleksandrów Kujawski - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinekKarta zgłoszeniowa przedszkola Aleksandrów Kujawski - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
 • RODO dla Przedszkola w Aleksandrowie KujawskimRODO dla przedszkola Aleksandrów Kujawski - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinekRODO dla przedszkola Aleksandrów Kujawski - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
 • Karta zgłoszeniowa do Przedszkola w CiechocinkuKarta zgłoszeniowa przedszkola Ciechocinek - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinekKarta zgłoszeniowa przedszkola Ciechocinek - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
 • RODO dla Przedszkola w CiechocinkuRODO dla przedszkola Ciechocinek - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinekRODO dla przedszkola Ciechocinek - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
 • Karta zgłoszeniowa do Żłobka w Aleksandrowie KujawskimKarta zgłoszeniowa żłobek Aleksandrów Kujawski - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinekKarta zgłoszeniowa żłobek Aleksandrów Kujawski - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
 • RODO dla ŻłobkaRODO dla żłobek - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinekRODO dla żłobek - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek

Kontakt

Nasz adres

Przedszkole Niepubliczne Akademia Malucha
ul. Kościelna 9A oraz ul. Słowackiego 10,
87-700 Aleksandrów Kujawski

Telefon: 530 466 096
E-mail:
biuro@akademiamalucha.org

Kontakt - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
Skontaktuj się z nami
Kod Captcha - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
Klauzula informacyjna Klauzula informacyjna przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
 • Akademia Malucha na Youtube - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
 • Akademia Malucha na Google Plus - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
 • Akademia Malucha na Facebook - przedszkole Aleksandrów Kujawski, o profilu anglojęzycznym, Przedszkole Ciechocinek, Żłobek Aleksandrów Kujawski, zerówka Aleksandrów kujawski, żłobek ciechocinek
Prawa autorskie © akademiamalucha.org 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone.